pbmminkowski

NAME

pbmminkowski - compute Minkowski integral

SYNOPSIS

pbmminkowski pbmfile

DESCRIPTION

This program is part of Netpbm. pbmminkowski computes the 3 Minkowski integrals of a PBM image.

It is similar to pgmminkowski.